1. Serwis eatsme.pl należy do firmy ELIAR Iwona Selwester zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 822-203-67-58, REGON 147402167. Firma zarejestrowana pod adresem ul. Polna 129c, 05-311 Dębe Wielkie. Biuro mieści się w Dębem Wielkim pod tym samym adresem.

2. Regulamin Serwisu składa się z części:
(a) Regulamin serwisu informacyjnego
(b) Regulamin składania zamówień
(c) Polityka prywatności
(d) Polityka reklamacji
(e) Pozostałe postanowienia

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.eatsme.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO
1. Serwis internetowy dostępny na stronie eatsme.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę ELIAR, właściciela strony eatsme.pl. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem, której świadczone są m.in. usługi informacyjne oraz istnieje możliwość składania zamówień.
2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach Serwisu eatsme.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.
3. Za użytkownika Serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie eatsme.pl
4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
6. W ramach Serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji oraz zamówienia. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Klient zamawiający newsletter, wyraża również zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi Serwisu eatsme.pl.
7. Dane podawane podczas składania zamówienia w Serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.
8. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w Serwisie, a także z szaty graficznej Serwisu bez zgody Administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, w tym umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z Administratorem.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.
10. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu, spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw.
11. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w Serwisie eatsme.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
12. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie eatsme.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w Serwisie eatsme.pl
13. Użytkownicy Serwisu eatsme.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w Serwisie.
14. Użytkownicy Serwisu eatsme.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w Serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Serwis internetowy eatsme.pl znajdujący się pod adresem www.eatsme.pl oferuje możliwość zamówienia usług oferowanych za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Serwis nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
2. Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.eatsme.pl
3. Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, dni dostawy, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji przypisanej do poszczególnych pakietów oferowanych przez Serwis, które są integralną częścią regulaminu Serwisu.
4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.eatsme.pl. Realizacja zamówień następuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w wybranym przez klienta przedziale godzin. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Serwisie, jedynie poprawne wypełnienie formularza zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia. 5. Klientom mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.
6. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronie Serwisu w dniu złożenia zamówienia.
7. Serwis eatsme.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura pakietów posiłków zgodnie z ofertą Serwisu. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w opakowanie termoizolacyjne i/lub torbę papierową.
8. Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy uchylić wieczko. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach. Aby zapewnić maksymalną wartość odżywczą i enzymatyczną diety, rekomendujemy używanie podgrzewaczy elektrycznych lub podgrzewanie tradycyjnymi metodami do temperatury nie przekraczającej 50°C.
9. Firma oferuje możliwość wynajęcia specjalnych podgrzewaczy elektrycznych do wynajęcia podczas stosowania diety zgodnie z poniższym cennikiem:
Pakiet – okres trwania Cena
1 tydzień 50 zł
2 tygodnie 50 zł
3 tygodnie 50 zł
1 Miesiąc 50 zł
Kaucja płatna jednorazowo 180 zł
10. Powyższe kwoty za wynajem podgrzewacza nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z kontynuacji wykupionego pakietu przed jego zakończeniem. Zwrotowi podlega kaucja w całości, w przypadku zwrotu podgrzewacza w stanie niepogorszonym, ponad uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia.
11. Klient składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
12. Przystąpienie do pakietu Serwisu eatsme.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.eatsme.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia Serwis eatsme.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
13. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego pakietu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy catering@eatsme.pl
14. Biuro Serwisu eatsme.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa Klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 608 586 680.
15. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiednią realizację usług. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania Serwisu eatsme.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na świadczenie usług. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
16. Firma nie deklaruje efektów utraty masy ciała. Firma nie deklaruje również efektów odżywczych diety w przypadku używania kuchenki mikrofalowej do podgrzewania posiłków. Rekomendowanym sposobem podgrzewania są sposoby tradycyjne (bez przegrzewania) lub przenośne podgrzewacze elektryczne. Optymalną temperaturą służącą zachowaniu największej wartości odżywczej naszej diety jest maksymalnie 50°C.
17. Zamawiającym pakiet w Serwisie eatsme.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
18. Opłatę za pakiet klient może wykonać przelewem bankowym za cały okres pakietu z góry, lub w ratach w przypadku wybrania miesięcznej płatności pakietu metamorfoza. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 37 1950 0001 2006 7436 8172 0002 prowadzony przez Idea Bank S.A. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.
19. W przypadku braku płatności za zamówiony pakiet, Serwis eatsme.pl nie zrealizuje zamówienia.
20. Korzystanie z usług Serwisu eatsme.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej eatsme.pl.
21. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie eatsme.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z Klientem, Serwis eatsme.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 16. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
22. Serwis eatsme.pl wystawia faktury VAT. Dane do faktury, należy dostarczyć na adres mailowy catering@eatsme.pl lub wpisać w komentarzach do zamówienia, w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.
23. Serwis eatsme.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, w przypadku nie zgłoszenia chęci zmiany miejsca dostawy w dniu poprzedzającym dostawę do godz. 12.00. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
24. Zmiana miejsca dostawy może wiązać się z opłatą za dostawę w wysokości 15 zł lub brakiem możliwości zrealizowania dostawy. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Serwis eatsme.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia pakietu o jeden dzień.
25. Klient ma możliwości dokonania zmian w trakcie trwania pakietu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca, rodzaju pakietu, lub rezygnacji. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
26. W przypadku zmiany pakietu oraz rezygnacji, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Serwisu eatsme.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Serwis eatsme.pl najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy do godz. 12.00, od poniedziałku do piątku.
27. W przypadku rezygnacji z pakietu podczas jego trwania, Serwis eatsme.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
28. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany.
29. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres catering@eatsme.pl lub telefonicznie na nr 608 586 680, nie później niż dzień roboczy przed dostawą do godziny 12:00.
30. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie lub ustalany jest alternatywny sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Serwisu, a Serwis nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Serwis zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.
31. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
32. Koszt dostawy posiłków do klienta jest wliczony w cenę pakietu.
33. Serwis eatsme.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą serwisu www.payu.pl na konto użytkownika catering@eatsme.pl przypisanego do firmy ELIAR Iwona Selwester na rachunek o numerze 37 1950 0001 2006 7436 8172 0002 prowadzony przez Idea Bank S.A, zgodnie z regulaminem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495. 34. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14stu dni od jej zawarcia bez podania przyczyn odstąpienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Klient wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych i realizacji zamówienia przez firmę ELIAR, właściciela Serwisu eatsme.pl, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
2. Dane Klientów nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Klient dysponuje prawem do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania, bądź usunięcia.
3. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem Serwisu www.eatsme.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
4. Klient ma możliwość zapisania się na newsletter bądź rezygnacji z niego w każdym czasie. Zapisanie się na newsletter pozwala na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych w Serwisie eatsme.pl.
5. Przy wysyłaniu newslettera zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w nich krótkich informacji o firmach współpracujących z nami (partnerach) i ich ofercie.
6. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

POLITYKA REKLAMACJI
1. Zgłaszanie reklamacji możliwe jest drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iwona.selwester@eatsme.pl z tytułem "REKLAMACJA".
2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie dostarczona drogą mailową lub telefoniczną (w przypadku podania numeru telefonu w wiadomości i wykazania preferencji odpowiedzi tą drogą).

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Serwis eatsme.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
2. Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.